Disclaimer (English & Dutch)

DISCLAIMER (ENG)

TRACTION10 DISCLAIMER

On this page you will find the disclaimer of www.traction10.com, as made available by TRACTION10 B.V. In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
This website is the property of TRACTION10 B.V. It is not allowed to make this website or parts of this website public and / or copy without written permission from TRACTION10 B.V. The intellectual property is vested in TRACTION10 B.V. The intellectual property of EOS® and all EOS® terms and trademarks belongs to EOS Worldwide Inc.

INFORMATION ACCURACY
TRACTION10 B.V. strives for the most up-to-date website and correct information. If, in spite of these efforts, the information or content on this website is incomplete and / or incorrect, we can not accept any liability for this.

The information and / or products / services on this website are offered without any form of guarantee and / or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or re-install these materials without prior notice. TRACTION10 B.V. accepts no liability for any information contained on websites to which we refer via hyperlinks.

Access to this website can always be restricted or interrupted. TRACTION10 B.V. does not guarantee that this website will function on any computer system and / or in any web browser.

LIABILITY
TRACTION10 B.V. is not liable for damage that may result from the visit of this website. You may be redirected to other websites on this site. TRACTION10 B.V. is not responsible for the content of third party websites and is not liable for this content.

AMENDMENTS
If this disclaimer changes, you will find the most recent version of the disclaimer of www.traction10.com on this page.

DISCLAIMER (NL)

TRACTION10 DISCLAIMER
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.traction10.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door TRACTION10 B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM (IP)
Deze website is eigendom van TRACTION10 B.V. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten van deze website openbaar te maken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van TRACTION10 B.V. Het intellectueel eigendom berust bij TRACTION10 B.V. Het intellectueel eigendom van EOS® en alle EOS® termen en trademarks berust bij EOS Worldwide Inc.

JUISTHEID INFORMATIE
TRACTION10 B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website en juiste informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten/diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. TRACTION10 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De toegang tot deze website kan altijd worden beperkt of worden onderbroken. TRACTION10 B.V. garandeert niet dat deze website op elk computersysteem en/of in elke webbrowser functioneert.

AANSPRAKELIJKHEID
TRACTION10 B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website. Mogelijk wordt op deze site doorgelinkt naar andere websites. TRACTION10 B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derde partijen en is niet aansprakelijk voor deze inhoud.

WIJZIGINGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.traction10.com op deze pagina.